Portada Calendario Maya /Chol Q'ij / Txolilal K'in

Chol Q'ij/ Tx'olilal K'u / Idiomas: Q'anjob'al/Kiche /
Enero : 2018

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado
1 2 3 4 5 6
7 Chab'in
7- Chab'in
8 Kixkab'
8- Kixkab'
9 Chinhax
9- Chinhax
10 Chawok
10- Chawok
11 Ajaw
11- Ajaw
12 Himox
12- Himox
13 Ik
13- Ik
7
1 Boton
1- Boton
8
2 K'ana'
2- K'ana'
9
3 Ab'ak
3- Ab'ak
10
4 Tox
4- Tox
11
5 Kej
5- Kej
12
6 Lanhb'at
6- Lanhb'at
13
7 Mulu
7- Mulu
14
8 Elab
8- Elab
15
9 B'ahatz'
9- B'ahatz'
16
10 Eyub'
10- Eyub'
17
11 B'e'en
11- B'e'en
18
12 Hi'ix
12- Hi'ix
19
13 Tz'ikin
13- Tz'ikin
20
1 Chab'in
1- Chab'in
21
2 Kixkab'
2- Kixkab'
22
3 Chinhax
3- Chinhax
23
4 Chawok
4- Chawok
24
5 Ajaw
5- Ajaw
25
6 Himox
6- Himox
26
7 Ik
7- Ik
27
8 Boton
8- Boton
28
9 K'ana'
9- K'ana'
29
10 Ab'ak
10- Ab'ak
30
11 Tox
11- Tox
31
12 Kej
12- Kej
1
13 Lanhb'at
13- Lanhb'at
2
1 Mulu
1- Mulu
3
2 Elab
2- Elab
4
3 B'ahatz'
3- B'ahatz'
5
4 Eyub'
4- Eyub'
6
5 B'e'en
5- B'e'en
7
6 Hi'ix
6- Hi'ix
8
7 Tz'ikin
7- Tz'ikin
9
8 Chab'in
8- Chab'in
10
9 Kixkab'
9- Kixkab'